??wiadectwa charakterystyki energetycznej


Dla ka??dego budynku oddawanego do u??ytkowania oraz budynku podlegaj?cego zbyciu lub wynajmowi powinna by? ustalona, w formie ??wiadectwa, jego charakterystyka energetyczna, okre??laj?ca wielko??? energii wyra??on? w kWh/m2/rok niezb?dnej do zaspokojenia ró??nych potrzeb zwi?zanych z u??ytkowaniem budynku. 
??wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporz?dza si? dla budynków:
1) podlegaj?cych ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) u??ywanych jako miejsca kultu i do dzia??alno??ci religijnej,
3) przeznaczonych do u??ytkowania w czasie nie d??u??szym ni?? 2 lata,
4) niemieszkalnych s??u???cych gospodarce rolnej,
5) przemys??owych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energi? nie wi?kszym ni?? 50 kWh/m2/rok,
6) mieszkalnych przeznaczonych do u??ytkowania nie d??u??ej ni?? 4 miesi?ce w roku,
7) wolno stoj?cych o powierzchni u??ytkowej poni??ej 50 m2.
??wiadectwa charakterystyki energetycznej wymagaj? wszystkie budynki nowe i istniej?ce (w tym budynki przeznaczone na wynajem) z wyj?tkiem budynków wymienionych powy??ej w pkt 1-7.

 

nieruchomości Szczecin