dokumentacja, decyzje, pozwolenia


Biuro wykonuje następujące dokumentacje:

 • koncepcje architektoniczne oraz funkcjonalno-przestrzenne obiektów budowlanych
 • pełne dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z wymaganymi Prawem Budowlanym uzgodnieniami danego projektu m.in.: opinią rzeczoznawców d/s BHP, d/s higienicznosanitarnych, d/s p. PoĹźarowych, uzgodnieniem z Wydziałem Ochrony Środowiska, Zarządem Dróg, zarządcami sieci uzbrojenia, Konserwatorem Zabytków, Plastykiem Miejskim itd.
 • ekspertyzy i opinie techniczne stanu budynków
 • inwentaryzacje i dokumentacje odtworzeniowe budynków

Zakres opracowania dokumnetacji projektowo-kosztorysowych: 

1. Projekty zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji:

 • plansza zagospodarowania terenu,
 • plansza koordynacyjna sieci,
 • plansza dróg i zielni, projekt organizacji ruchu drogowego

2. Projekty budowlane i wykonawcze prac zewnętrznych i sieci zasilających poza granicą lokalizacji inwestycji, w tym:

 • plansza dróg i zielni, projekt organizacji ruchu drogowego
 • komunikacja drogowa wraz z pracami ziemnymi,
 • elementy infrastruktury technicznej, sieci wodne,  cieplne, elektroenergetyczne, kanalizacyjne
 • (sanitarne i deszczowe ), elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe
3. Projekty budowlane i wykonawcze prac zewnętrznych i sieci zasilających wraz z przyłączami w granicach inwestycji, w tym:
 • sieci wodociągowej (ewentualnie studni)
 • kanalizacji sanitarnej (ewentualnie oczyszczalni ścieków, szambo)
 • gazu, w tym zbiorniki na gaz,
 • kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych, separatory,
 • wody, w tym hydrantowej oraz zbiorników dla instalacji tryskaczowej
 • energii elektrycznej
 • telekomunikacji 
 • projekty dróg i parkingów
 • makroniwelacja teren
 • projekty elementów zagospodarowania terenu, w tym projekt ogrodzenia, ekranów akustycznych, itp.
4. Projekty budowlane i wykonawcze obiektu kubaturowego w zakresie:
 • architektury, konstrukcji, inst. gazowej, kotłowni, inst. wodnej (zimna woda i c.w.u.), inst. elektrycznej i odgromowej, inst. kanalizacji sanitarnej, inst. ogrzewania,
 • inst. telekomunikacyjnej i niskoprądowej
 • inst. tryskaczowej, 
 • inst. wentylacji i klimatyzacji (jeśli wymagana)
 • inst. technologii, inst. alarmowej, inst. SAP
 • kosztorysy ślepe (przedmiary) i inwestorskie
nieruchomości Szczecin