adaptacje projektów


dokumenty niezb�?dne aby uzyska�? pozwolenie na budow�? na podstawie projektu typowego (gotowego): 1. Projekt architektoniczno-budowlany wielobran??owy zaadaptowany przez uprawnionego projektanta 2. Projekt przy??�?czy i instalacji zewn�?trznych 3. Projekt zagospodarowania dzia??ki lub terenu 4. Decyzje o warunkach zabudowy w przypadku gdy nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowo??ci. 5. Uzgodnienia, opinie, decyzje dotycz�?ce projektu 6. O??wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo??ci�? na cele budowlane    

pozosta??e dokumenty:  a) warunki techniczne dostawy gazu (Zak??ad Gazowniczy) b) energii elektrycznej (Zak??ad Energetyczny) c) wody i odbioru ??cieków (Zak??ad Wodoci�?gów i Kanalizacji) d) wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów e) decyzja o wy??�?czeniu gruntów z produkcji rolnej f) badanie geotechniczne gruntu zawarto??�? projektu typowego. W komplecie dokumentacji projektowej, któr�? Pa??stwo od nas otrzymujecie znajduj�? si�? cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, a w ka??dym z nich projekty: architektoniczny, konstrukcyjny, wewn�?trznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowej, C.O, c.w.u., elektrycznej      

adaptacja polega na dostosowaniu projektu do istniej�?cych w danym terenie warunków zabudowy (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), aktualnych przepisów i norm oraz wymaga?? Inwestora.                                                                                

zmiany w projekcie, które mo??na wykona�? bez zgody autorów projektu: 1. zamiana materia??ów i rodzajów elementów konstrukcyjnych (np. stropów) przy zachowaniu nie gorszych walorów technicznych, 2. drobne zmiany elementów niekonstrukcyjnych uk??adu wewn�?trznego (np. drzwi, okien, ??cianek dzia??owych), 3. rodzaje pokry�? dachowych z uwzgl�?dnieniem zaprojektowanych spadków i ci�???aru pokrycia, 4. pozosta??e zmiany w projekcie mog�? by�? dokonane za pisemn�? zgod�? autora projektu.

 

nieruchomości Szczecin