adaptacje projektów


dokumenty niezbędne aby uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie projektu typowego (gotowego): 1. Projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy zaadaptowany przez uprawnionego projektanta 2. Projekt przyłączy i instalacji zewnętrznych 3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu 4. Decyzje o warunkach zabudowy w przypadku gdy nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości. 5. Uzgodnienia, opinie, decyzje dotyczące projektu 6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane    

pozostałe dokumenty:  a) warunki techniczne dostawy gazu (Zakład Gazowniczy) b) energii elektrycznej (Zakład Energetyczny) c) wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji) d) wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów e) decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej f) badanie geotechniczne gruntu zawartość projektu typowego. W komplecie dokumentacji projektowej, którą Państwo od nas otrzymujecie znajdują się cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, a w każdym z nich projekty: architektoniczny, konstrukcyjny, wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowej, C.O, c.w.u., elektrycznej      

adaptacja polega na dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków zabudowy (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), aktualnych przepisów i norm oraz wymagań Inwestora.                                                                                

zmiany w projekcie, które można wykonać bez zgody autorów projektu: 1. zamiana materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych (np. stropów) przy zachowaniu nie gorszych walorów technicznych, 2. drobne zmiany elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. drzwi, okien, ścianek działowych), 3. rodzaje pokryć dachowych z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia, 4. pozostałe zmiany w projekcie mogą być dokonane za pisemną zgodą autora projektu.

 

nieruchomości Szczecin